Verzekeringscertificaat

Behorende bij de verhuurovereenkomst

VERZEKERING TEGEN MATERIËLE SCHADE EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Met verwijzing naar de originele polis 0232710 werkmaterieelverzekering wordt hiermee verklaard dat wij, Achmea Schadeverzekeringen N.V., hebben verzekerd:

Verzekerden
Alp Lift B.V. te Utrecht, zijnde de verzekeringnemer, en de huurders van de verzekerde objecten van de verzekeringnemer.

Verzekerde risico’s
Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek.

Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt onder het regime van de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van maximaal
EUR 5.600.000 per voertuig per gebeurtenis bij lichamelijk letsel en maximaal
EUR 2.500.000 per voertuig per gebeurtenis voor materiële schade (maximaal
EUR 1.000.000 per gebeurtenis voor ondergrondse schade) indien en voor zover de schade is veroorzaakt met of door het betreffende gehuurde object.

Condities
De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde originele polis zijn van toepassing. De verzekering is uitsluitend van kracht indíen er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst vóór de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.

Uitsluitingen
Schade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid. Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen KLIC).Schade aan de bestuurder van het gehuurde object. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij de verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Premie en eigen risico
De premie is een toeslag op de huurprijs van de verzekerde objecten. ln geval van een gedekte schade geldt een eigen risico voor rekening van de huurder, te weten: Eigen risico algemeen EUR 450,00; eigen risico bij diefstal 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.250,00.

Overige bepalingen
Dit verzekeringscertificaat is een uittreksel van de condities en bepalingen van de bovengenoemde polis werkmaterieelverzekering op naam van de verzekeringnemer en afgegeven door Achmea Schadeverzekeringen N.V. ln geval van een geschil prevaleren de condities en bepalingen van de origínele polis.

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.
Afdeling Transportverzekeringen